عشقی که زندگی می بخشد

بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند

 

کودکان فرشته های معصوم زمینی هستند، باران عشق خود را نثار کودکان بیمار کنیم تا شمع وجودشان به خاموشی نگراید.

 

خونی که زندگی می بخشد

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید